نام کاربری و رمز Telnet DVR

دی وی آر های  داهوآ   -  DAHUA Telnet User and password

User: root      paaword: vizxv

------------------------------------------------------------------

دی وی آر های  XM:

User: root      paaword: xc3511

------------------------------------------------------------------