نرم افزار Device Search ذخیره ساز ها

نرم افزار جستجو و یافتن  NVR و ِDVR های داپلر و تغییر آی پی آنها و همچنین امکان به روزرسانی دستگاه ها بدون استفاده از فلش USB است.
دانلــــــــــــــــــود مستقیم