نرم افزار بروزرسانی دوربین تحت شبکه 2HD قدیمی

جهت به روزرسانی دوربین های تحت شبکه داپلر خریداری شده در ساال 1394 از فایل به روزرسانی فوق استفاده کنید.
دانلود