نرم افزار محاسبه حجم هارد مصرفی ذخیره ساز ها

با استفاده از این نرم افزار میتوانید میزان روز های قابل ضبط توسط ذخیره ساز های داپلر با هارد های انتخابی را محاسبه نمایید.
دانلود نرم افزار محاسبه فضای هارد